glastegels.nl glastegels

Algemene voorwaarden van Glastegels.nl

Artikel 1: begripbepaling

Onder 'Glastegels.nl' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Onder 'wederpartij' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het gebruik van telex, e-mail, fax, telegram of (aangetekend) schrijven.

Artikel 2: algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Glastegels.nl als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt, be- en/of verwerkingen en/of montage werkzaamheden uitvoert, met bijbehorende materialen daaronder begrepen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij een aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Glastegels.nl het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle orders, door vertegenwoordigers van Glastegels.nl of door tussenpersonen opgenomen, binden Glastegels.nl eerst, indien deze door Glastegels.nl schriftelijk zijn bevestigd. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats. Als op een rechtsbetrekking zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Glastegels.nl meest gunstigste bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Glastegels.nl. De bepalingen gelden tussen Glastegels.nl en wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: prijzen

Glastegels.nl is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen. Indien na een aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostenbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van Glastegels.nl is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Glastegels.nl gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: aflevering; levertijd en transport

Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Het transport van zaken is steeds voor risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Glastegels.nl brengt kosten in rekening bij wederpartij voor transport, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Glastegels.nl is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel. Het transport eindigt op het moment dat de zaken op de plaats van bestemming zijn afgeleverd, bij zware of omvangrijke goederen is dit het moment waarop de zaken naast het transportmiddel zijn geplaatst.

Artikel 5: emballage

Bij levering van goederen kan Glastegels.nl emballage ter beschikking stellen aan de wederpartij. Glastegels.nl kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Als Glastegels.nl in de overeenkomst melding maakt dat de emballage in bruikleen wordt gegeven, is wederpartij verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Glastegels.nl te stellen, op de dag dat Glastegels.nl de emballage weer ophaalt. De wederpartij dient Glastegels.nl schriftelijk te berichten zodra de emballage door Glastegels.nl opgehaald kan worden.

Artikel 6: klachten

Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzonder kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Glastegels.nl schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke (NEN-) normen geleverd. Glastegels.nl heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of design afwijken van het model, monster of voorbeeld. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Glastegels.nl worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Glastegels.nl zal doen gelden. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Glastegels.nl slechts gehouden de oorspronkelijke geleverde zaken te vervangen door zaken van overeengekomen kwaliteit. Glastegels.nl heeft -naar eigen keuze- tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glastegels.nl is uitgesloten. Glastegels.nl is niet aansprakelijk voor de technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, en zuivere dikten. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Glastegels.nl van de overeenkomst, en niet betrekking hebbende op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze te kennis van Glastegels.nl worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Glastegels.nl zal kunnen doen gelden. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden gemeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld de vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Glastegels.nl het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat wederpartij verder te dier zake iets van Glastegles.nl kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7: betaling

De wederpartij is verplicht de facturen van Glastegels.nl te betalen binnen de gestelde dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Glastegels.nl is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij aflevering van de zaken te verlangen. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Glastegels.nl of in contanten aan Glasegels.nl is overhandigd onder afgifte van een kwitantie. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemd termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien Glastegels.nl een andere volgorde voor toerekening aanwijst. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Glastegels.nl ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Glastegels.nl heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens eigendommen, beslag op goederen bestemd voor uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming. In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitenrechtelijke invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 Euro. Indien Glastegels.nl het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient. Indien Glastegels.nl, nadat wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde artikel.

Artikel 8: zekerheidstelling en eigendomsvoorbehoud

Glastegels.nl heeft, indien grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Glastegels.nl terstond genoegzame en in de door Glastegels.nl gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan de daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft Glastegels.nl het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schade vergoeding. Glastegels.nl behoudt zich het eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden geleverde zaken geacht door Glastegels.nl aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Glastegels.nl gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan Glastegels.nl, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag. Indien en zolang Glastegels.nl nog eigenaar is van de aan wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal wederpartij Glastegels.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Glastegels.nl op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Glastegels.nl.

Artikel 9: in bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico voor schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan Glastegels.nl ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: afmetingen gewichten en maten

Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Glastegels.nl zich toleranties voor conform de toepasselijke (NEN-) normen. Alle maten welke betrekking hebben op een plaatmateriaal worden bij berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte- breedte-, en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

Artikel 11: overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Glastegels.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Glastegels.nl niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van afspraken van toeleveranciers van Glastegels.nl, ongeacht de reden of oorzaak daarvan. Glastegels.nl heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Glastegels.nl behoudt zich het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren. Indien Glastegels.nl een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12: risico verdeling bij aanneming van werk

Indien Glastegels.nl tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkochte zaken in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te monteren dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of montage van zaken, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald. De wederpartij is verplicht aan het einde van de werkdag de door Glastegels.nl op die dag verrichte montage werkzaamheden op te nemen en -bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Glastegels.nl terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de montage van zaken juist wordt bevonden is Glastegels.nl slechts gehouden tot her-montage door Glastegels.nl van zaken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glastegels.nl is uitgesloten. De opslag van zaken vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 3e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij. Indien breekbare zaken worden opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Glastegels.nl wordt gemonteerd, be- of verwerkt, is wederpartij verplicht deze zaken niet te verplaatsen.

Artikel 13: veiligheid op de bouwplaats

De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14: afmeting en andere gegevens

De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan Glastegels.nl versterkte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van montage etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Glastegels.nl recht op schadeloosstelling of bijbetaling. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Glastegels.nl van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals, kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15: meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend worden volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16: schade en aansprakelijkheid

In alle gevallen geldt dat Glastegels.nl nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat. Glastegels.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst. Glastegels.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Glastegels.nl worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij. Glastegels.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen, of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt. Glastegels.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of monteren van zaken in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Glastegels.nl is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het monteren van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 17: garantie

Indien door de fabrikant al dan niet via Glastegels.nl, ter zake van door deze laatste geleverde en/of geplaatst glas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Glastegels.nl voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste glastegels uitsluitend de van de fabriek afkomstige garantiebepalingen. Glastegels.nl zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt. De wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden, zo lang hij niet al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het glas gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

Artikel 18: aanvullende bepalingen bij montage werkzaamheden

Voor het verticale transport van alle door Glastegels.nl aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met Glastegels.nl worden vastgesteld. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien. Van de eventueel voor het monteren van de genoemde materialen noodzakelijke steigers zal door Glastegels.nl gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan door Glastegels.nl uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast. Glastegels.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot montage voorschiften welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld. Indien aan Glastegels.nl de montage wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Glastegels.nl geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk of beschadiging van dergelijke materialen betreft. Indien de montage door omstandigheden buiten de schuld van Glastegels.nl wordt belemmerd of vertraagd is Glastegels.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19: wettelijke voorschriften

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat Glastegels.nl offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20: consumententransacties

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze overeenkomst niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen genoemd in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 21: verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij jegens Glastegels.nl verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22: toepasselijk recht; bevoegd rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Glastegels.nl en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen Glastegels.nl en de wederpartij ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Retourname:

Goederen worden speciaal in opdracht voor u gemaakt. Deze kunnen wij niet retour nemen. De tegels kunnen niet geruild worden voor andere exemplaren.

Lijmen van de glastegels:
In droge ruimte: ARDEX S48
In vochtige of natte ruimtes: ARDEX WA.

Glastegels.nl | Postbus 375 | 2400 AJ Alphen a/d Rijn | info@ glastegels.nl;
ABN-Amro rek: 56.90.54.753 | KvKnr 28058900 | IBAN: NL05ABNA0569054753 | BIC: ABNANL2A | BTW nr. 8009.91.539B01

Glastegels.nl © Copyright 2002 - 2019
Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.